Brukerutvalget på Hernes Institutt.

 Mandat

Brukerutvalget ved stiftelsen Hernes Institutt er et bredt sammensatt organ for samarbeid mellom pasienter, administrasjon og styret. Brukerutvalget skal bidra til å sikre kvalitet i tilbud og tjenester ved Instituttet gjennom å delta direkte eller indirekte i institusjonens planprosesser. Dette sikres gjennom:

  • Å være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i relevante saker
  • Å ta initiativ til å fremme saker av betydning for pasienter og pårørende
  • Å være aktiv bidragsyter i planer og større utredninger
  • Forpliktende deltakelse i rådet.

Sammensetning.

Brukerutvalget oppnevnes av styret og består av 5 medlemmer: 2 medlemmer skal ha vært pasienter ved instituttet, 2 fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO). Direktøren deltar i møtene og har sekretariatsfunksjon.

Brukerutvalget møtes fire ganger pr år.

For at brukerutvalget skal gjøre en best mulig jobb er de avhengige av at pasienter/brukere og andre gir innspill til rådets arbeid. Innspill sendes direkte til brukerutvalgets leder Per Reidar Starås: e-post: reistara@online.no. Mobiltelefon: 930 22 865