Arbeidstrening i arbeidsrettet rehabilitering

Ingvild Sørensen. Studie: Master i Folkehelsevitenskap Høgskolen i Hedmark

Bakgrunn:

Dette er et masterprosjekt i regi Høgskolen i Hedmark og i samarbeid med Hernes Institutt (HI)

Hensikt:

Denne studien vil belyse et tilbud som gis gjennom HI, der personer som står i fare for eller har havnet utenfor arbeidslivet er i fokus. Instituttets verktøy og virkemiddel for å få folk tilbake er blant annet arbeidstrening. Hensikten med studien er å få dypere kunnskap om hvordan pasientene opplever arbeidstreningen i rehabiliteringsprosessen. Med opplevelsen menes pasientenes subjektive opplevelser av arbeidstreningen, som en del av et større helhetlig behandlingstilbud. Innsikt i denne type tiltak, kan gi perspektiver på hvordan arbeidstreningen oppleves av pasientene og en overordnet forståelse av tilbudet. Denne type kunnskap kan bidra til nyttig informasjon, som kan videreutvikles og sette lys på denne delen av behandlingen. Sett i et folkehelseperspektiv blir viktigheten av troen på tilbakekomst til arbeid og arbeidets betydning for helse sentralt.

Metode

Denne oppgaven er en kvalitativ studie og grounded theory vil benyttes som analyse metode av 9 semistrukturerte intervjuer. Utvalget er strategisk og informantene er rekruttert fra pasientgruppen på HI. Informantene har deltatt på arbeidstreningen i minst tre uker. Det rekrutteres både menn og kvinner i utvalget, og ulike aldersgrupper, dette for å kunne se variasjon i opplevelsene de har av arbeidstreningen.

Status:

Prosjektet startet i november 2013. Datainnsamlingen foregikk fra november 2013 til, januar 2014. Oppgaven ble levert til sommeren 2014.

Les den ferdige rapporten HER

Translate »