CARF-akkreditering for tre nye år

I mars 2020 hadde vi besøk av to inspektører fra CARF International. Det var dags for en gjennomgang, og en fornyelse av akkrediteringen som Hernes Institutt har hatt de tre siste årene.

CARF (Commision on the Accreditation of Rehabilitation Facilities) er en uavhengig non-profit-akkreditør for institusjoner som jobber med behandling og rehabilitering av pasienter over hele verden. I Norge er Hernes Institutt en av 8 akkrediterte virksomheter. I prosessen blir institusjonen vurdert opp i mot et omfattende sett av standarder, som omfatter alle sider av driften og behandlingstilbudet. Hensikten er å sikre kvalitet i alle ledd, og at institusjonen kontinuerlig skal arbeide med å forbedre sine rutiner og sitt tjenestetilbud.

Omfattende prosess
CARF-inspektørene Adam Cornett og Christina Mo brukte tre hele dager på å gjennomgå og vurdere alle aspekter ved driften på Hernes Institutt

Det er en grundig jobb som gjøres når en akkreditering skal fornyes: To inspektører bruker tre hele dager på gjennomgangen. Det leses dokumentasjon som handler om kvalitetssikring, beredskap/HMS, internrutiner, administrasjon og økonomi. De intervjuer personalet, pasienter og samarbeidspartnere.

Hele gjennomgangen resulterer i en detaljert rapport som sendes til CARF sentralt. Rapporten vurderes fra sentralt hold, og det tar inntil åtte uker før vi som institusjon får beskjed om resultatet.

– For Hernes Institutt sitt vedkommende fikk vi beskjed i løpet av tiden med korona-restriksjoner at vi var akkreditert for tre nye år, forteller direktør Ole Jo Kristoffersen. Dette er meget gledelig for oss, og en viktig dokumentasjon på at det vi tenker og det vi gjør på instituttet har høy kvalitet.

Presentasjon for personalet

Funn og vurderinger gjort av CARF-inspektørene ble presentert på et personalmøte den siste dagen. Møtet var i hovedsak sentrert om tre hovedtemaer:

  • Rapportering og beskrivelse av styrker i organisasjonen
  • Anbefalinger – beskrivelse av områder det må jobbes med/forbedres
  • Råd – innspill fra CARF om justeringer som kan gjøres, men som ikke anses som kritisk

Den omfattende rapporten blir for lang å referere i detalj her, men vurderingene var gjennomgående meget gode.

– Vi ser tydelig at Hernes Institutt “lever” sin misjon og visjon, innledet Christina Mo. Det merkes når vi prater med de ansatte, det er et sammensveiset team, og det leveres kvalitet i alle ledd!

Det arbeides fleksibelt, og man finner gode løsninger basert på pasientenes behov. Lokalene er moderne og godt egnet, og det er gode treningsfasiliteter. Instituttets styre er godt sammensatt – og instituttet har et meget godt omdømme. Hernes Institutt har en god og gjennomarbeidet kvalitetshåndbok som er er både ryddig og logisk.

Forbedringspotensiale

Akkrediteringen for tre år er en bekreftelse på at vi driver på et internasjonalt høyt nivå når det gjelder kvalitet og sikkerhet. Samtidig avdekker den områder hvor vi har forbedringspotensiale, og som sikrer oss et godt grunnlag for evaluering og videreutvikling. Akkreditering for tre nye år forutsetter at vi gjør dette gjennom de neste årene, og at vi lager en plan som synliggjør hvordan vi skal gjøre det.

CARF-inspektørene presenterte sine vurderinger og anbefalinger på et personalmøte på slutten av dagen 13. april
Translate »