Hernes-modellen

Rygg og nakkeHernes-modellen karakteriseres som en tverrfaglig, samtidig, systematisk, progressiv og målrettet arbeidsrettet rehabiliteringsprosess med skreddersøm basert på en kognitiv tilnærmingsmodell der egeninnsats på tross av smerter står sentralt.

For hvem: Personer med kroniske muskel- og skjelettsmerter, erfaring fra fysiske yrker, med eller uten et arbeidsforhold.
Når: Langtidssykmeldte personer (26 uker), eller personer som har lang sykehistorikk som har skapt eller kan komme til å skape problemer med å være i arbeid
Hvordan: 6-ukers opphold på institusjon, med fokus på fysisk aktivitet, mestring og arbeidstrening i en kognitiv terapeutisk kontekst. To tverrfaglig team bestående av lege, fysioterapeut, ergoterapeut, attføringskonsulent, arbeidsinstruktør og idrettspedagog følger opp den enkelte pasient.

Tilbudet er en tverrfaglig /tverrsektorielt arbeidsrettet, systematisk, progressiv og målrettet rehabiliteringsmodell. Den består av kognitiv, atferdsrettet tilnærming, tilpasset fysisk aktivitet og samtidig innsats rettet mot arbeidsliv, NAV og utdanningssystemer for å oppnå arbeidslivsdeltakelse. Rehabiliteringstilbudet er individuelt tilpasset.

Egeninnsats hos pasientene står sentralt. Behandlingsstrukturen er basert på Theotry of change (Prochaska/Diclemente) og Readiness for return to work (Franche, Krause). ICF benyttes som rammeverktøy i rehabiliteringsprosessen, både som vurderingsverktøy, prosessverktøy og evalueringsverktøy.

Den praktiske arbeidsrammen på institusjonen beskriver en innsats mot den sykmeldte, mot den sykmeldtes arbeidsplass, mot NAV og mot barrierer i omgivelsene. Strategiene er en samtidig innsats mot pasient og omgivelser og en progressiv innsats tilbake til arbeid i tråd med Scherbrookmodellens: Funksjonell rehabiliteringsterapi og terapeutisk tilbakeføring til arbeid (Loisel,P. Abenheim,L. Durand)

Pasientene får kognitiv atferdsrettet terapi og tilpasset trening i forhold til de aktiviteter de må kunne klare i arbeid. Fordi pasientene på Hernes Institutt er praktikere med mye manuelt arbeid i sin yrkeshverdag, har vi valgt arbeidstrening som atferdtreningsarena. Her møtes pasientene med det de gjenkjenner fra sin arbeidshverdag og føler seg fortrolig med. Samtidig ledes den praktiske arbeidstreningen av ansatte på Hernes Institutt som har lik eller tilsvarende yrkesbakgrunn som pasientene. (likemannsprinsipp) Arbeidsoppgaver er ”friske” aktiviteter som gir distraksjon fra smertefokus, og arbeidstreningen gir muligheter for observasjon av arbeidsevne/og kapasitet i realistiske oppgaver. Tilbudet er tilpasset den pasientgruppen som prioriteres, med lite teoretisk undervisning og mye læring i praksis. Under oppholdet kartlegges, planlegges og iverksettes tiltak (forutsetter samtykke fra pasient) rettet mot arbeidsplass med samarbeidspartnere (dersom pasient har et arbeidsforhold) og/ eller NAV med samarbeidspartnere (tiltaksarrangører). Det tilbys oppfølging etter opphold i inntil 12 måneder etter utskrivelsen.