Om oss

”Det finnes ikke noe tilbud i helsevesenet som kan bidra til å nære selvfølelsen og opplevelsen av personlig verdi på samme måte som en jobb kan”
Erik Falkum

405965_290091124372263_2017436624_n

Helt fra Hernes Institutts stiftelse  i 1954 har visjonen ”Arbeid som helse ” vært grunnpilaren i instituttets virksomhet. Gjennom 60 års drift har instituttet opparbeidet bred erfaring og kunnskap om det å være i arbeid på tross av helseplager.

Vi vet at vet at arbeid har en helsebringende effekt, og at de som utfører noe arbeid blir fortere friske enn de som er 100 % borte fra jobben. Langvarig  fravær fra arbeidshverdagen utgjør i seg selv  en  diagnose, faktorer som økonomi, sosialt nettverk, selvfølelse  –  og  troen på arbeidslivsdeltagelse  påvirkes.  Behandlingstiltakene krever derfor at alle i teamet rundt pasienten har en arbeidsrelasjonell tenkning. Samtidighet i tiltak for å bedre pasientens fysiske  forutsetninger og for å påvirke krav i arbeidslivet er vesentlig for en vellykket prosess. Hernes Institutt har på bakgrunn av denne tenkning og behandlingsmodell opparbeidet  seg  status  som ressurssenter innen vårt fagfelt.idere. De fysiske plagene er i hovedsak relatert til muskel- skjelettapparatet.

Instituttet er en ideell privat stiftelse og tilbudet er landsdekkende. Staten finansierer en pasients opphold gjennom avtaler med helseregion Sør-Øst RHF. Hernes Institutt har pr dato avtale om 31 pasientplasser, og inntaket foregår rullerende med fire til åtte nye pasienter hver uke. Vi har individuelle tilbud, derfor legger vi opp varighet på behandlingsoppholdene etter hver enkelt pasient sitt behov. I gjennomsnitt varer rehabiliteringen i ca 6 uker. Det er lagt opp til at pasientene bor på institusjonen gjennom hele perioden, og både bygningsmasse og uteområder tilfredstiller de strengeste kravene til universell utforming og funksjonseffektive løsninger.

Mer utdypende informasjon:

Hernes Institutt er en del av Terningen Nettverk