Om oss

”Det finnes ikke noe tilbud i helsevesenet som kan bidra til å nære selvfølelsen og opplevelsen av personlig verdi på samme måte som en jobb kan”
Erik Falkum

405965_290091124372263_2017436624_n

Helt fra Hernes Institutts stiftelse  i 1954 har visjonen ”Arbeid som helse ” vært grunnpilaren i instituttets virksomhet. Gjennom 60 års drift har instituttet opparbeidet bred erfaring og kunnskap om det å være i arbeid på tross av helseplager.

Vi vet at vet at arbeid har en helsebringende effekt, og at de som utfører noe arbeid blir fortere friske enn de som er 100 % borte fra jobben. Langvarig  fravær fra arbeidshverdagen utgjør i seg selv  en  diagnose, faktorer som økonomi, sosialt nettverk, selvfølelse  –  og  troen på arbeidslivsdeltagelse  påvirkes.  Behandlingstiltakene krever derfor at alle i teamet rundt pasienten har en arbeidsrelasjonell tenkning. Samtidighet i tiltak for å bedre pasientens fysiske  forutsetninger og for å påvirke krav i arbeidslivet er vesentlig for en vellykket prosess. Hernes Institutt har på bakgrunn av denne tenkning og behandlingsmodell opparbeidet  seg  status  som ressurssenter innen vårt fagfelt.idere. De fysiske plagene er i hovedsak relatert til muskel- skjelettapparatet.

Instituttet er en ideell privat stiftelse og tilbudet er landsdekkende. Staten finansierer en pasients opphold gjennom avtaler med helseregion Sør-Øst RHF. Vi har individuelle tilbud, derfor legger vi opp varighet på behandlingsoppholdene etter hver enkelt pasient sitt behov. I gjennomsnitt varer rehabiliteringen i ca 6 uker. Det er lagt opp til at pasientene bor på institusjonen gjennom hele perioden, og både bygningsmasse og uteområder tilfredstiller de strengeste kravene til universell utforming og funksjonseffektive løsninger.

VEDTEKTER