Politikerne ønsker større fokus på legens rolle i sykefraværsarbeidet.

Nå ønsker regjeringen å finne ut om langtidssykmeldte kan komme raskere tilbake i jobb etter ny medisinsk vurdering fra spesialist. Det er forskere ved Uni Research AS som skal gjennomføre et forskningsprosjekt på dette og midler har politikerne bevilget over revidert statsbudsjett. I forbindelse med prosjektet skal NAV ansette 15 legespesialister i allmennmedisin i 20 prosents prosjektstillinger som skal utføre den nye medisinske vurderingen. Les mer om prosjektet HER

I den nye Stortingsmeldingen, Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet som Helseministeren presenterte for litt siden følger Regjeringen opp sitt fokus på fastlegenes rolle. I meldingen sier Regjeringen at de ønsker at alle fastlegene skal ha spesialistkompetanse, at det opprettes primærhelseteam i kommunene der legene får en sentral rolle og at man rydder i legenes mange ansvarsoppgaver slik at de kan bruke mer av arbeidstiden sin på pasientarbeid.