Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er rehabiliteringstilbud hvor hensikten er at pasienten/ brukeren skal få tilbake muligheten til å fortsette å arbeide. Mange har flere problemstillinger de trenger hjelp til å løse, i tillegg til fysiske og psykiske plager, kan dette være problemfylt forhold på arbeidsplassen, store omsorgsoppgaver i familie og vennenettverk, lese og skrivevansker, sosiale problemer mm. Du kan få ARR – tilbud dersom du har en eller annen psykisk eller fysisk helseplage og er i yrkesaktiv alder.

Det er Staten gjennom NAV og helsevesenet (gjennom de Regionale Helseforetakene) som har anvaret for at befolkningen har tilbud innen ARR. Generelt kan vi si at de ARR – tilbudene som finnes i helseforetakene har størst vekt på å løse de helsemessige årsakene til at han/ hun ikke er i arbeid. Noen ARR tilbud finnes i de statseide sykehusene, men de fleste behandlingstilbudene kjøper de regionale helseforetakene av private rehabiliteringsinstitusjoner som Hernes Institutt.  Hernes har kun avtale med Helse Sør Øst RHF. På Hernes tar vi i mot personer i yrkesaktiv alder med langvarige muskel og skjellettplager, ofte i kombinasjon med lettere psykiske lidelser. (mer om inntakskriterier HER). Sammen med bruker/ pasient forsøker vi å avklare alle årsaker (også de som ikke har direkte med helseplagene å gjøre) til at han/ hun ikke er i jobb, slik at vi kan jobbe med alle disse gjennom hele oppholdet. Dette betyr bl.a. at vi ofte trekker inn NAV, arbeidsplassen, bedriftshelsetjeneste m.m, i samarbeidet mens bruker/ pasient er hos oss. Alt er avhengig av hvor skoen trykker for den enkelte. Vi følger opp pasienten/ brukeren i 12 måneder etter at oppholdet er over. Hernes-modellen er en mer grundigere beskrivelse av behandlingsopplegget vårt.