Legetjenesten

Det er ansatt tre leger i 100 % stillinger ved Hernes Institutt, to er spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering. Disse to har klinisk pasientarbeid samt det medisinskfaglige hovedansvaret i hvert sitt team.

Den tredje er avdelingsoverlege og har det overordnede faglige ansvaret for tjenestetilbudet ved Hernes Institutt. Hun sitter derfor også i ledelsesteamet på instituttet i tillegg til at hun har noe klinisk pasientarbeid i begge teamene. Første uke i oppholdet er alle pasientene igjennom en samtale og guidet undersøkelse med legene. Gjennom denne samtalen og undersøkelsen skal pasienten få økt forståelse av egen situasjon, trygges og de introduseres for en kognitivt atferdsrettet tilnærming.

Den samme legen følger pasienten under hele oppholdet, og pasientene har under hele oppholdet muligheten til å oppsøke legen. Gjennom daglige pasientmøter, tre-ukersmøtene og fortløpende samtaler leder legene behandlingen for hver enkelt pasient i tett samarbeid med de øvrige faggruppene og pasienten.

Translate »