Vår visjon og vårt verdigrunnlag

VISJON: ARBEID SOM HELSE:

Arbeidslivsdeltakelse er en viktig fordi det gir:

  • struktur på hverdagen.
  • innhold og mening i tilværelsen.
  • sosialt fellesskap og tilhørighet.
  • økonomisk trygghet.

Vår rettesnor på Hernes Institutt at det å være i arbeid eller ha tilknytning til arbeidslivet øker sjansen for at helseplager blir mindre. Derfor arbeider vi alltid hardt for at folk kan kunne få beholde arbeidet selv om de har helseplager, fordi da er sjansen større for at helseplagene avtar.

VERDIGRUNNLAG/ ETISK GRUNNLAG:

På Hernes Institutt mener vi at:

  • Alle mennesker har noe å bidra med og alle ønsker å bidra med noe.
  • Alle mennesker har like stor verdi.
  • Menneskelig mangfold er verdifullt og hver enkelt menneske er unikt.

STIFTELSENS VERDIGRUNNLAG FORKORTES TIL ROSE:

ROSE er et verb, og betyr anerkjennelse for hvem man er og hva man får til. Å rose noen betyr at du er oppmerksom på alle rundt deg, noe som er et viktig kjennetegn på alle som jobber på Hernes Institutt.

R står for respekt, som er viktig for at vi skal kunne se alle som kommer til Hernes Institutt som en unik person. Da er vi i stand til å gi alle like muligheter uavhengig av utgangspunktet til hver enkelt.

O står for omsorg, som hos oss betyr å støtte og hjelpe alle rundt deg. Omsorg er også å sette krav, stilt ut fra hver enkelt sitt unike ståsted.

S står for samhandling, hos oss betyr dette at vi støtter hverandre og tilgjengeglig for hverandre i hverdagen. Ydmyk holdning til egen kompetanse og innsikt og respekt for andres gir en vi – kultur vi er stolte av på Hernes Institutt.

E står for engasjement, engasjement i alle mennesker rundt oss. På Hernes Institutt er vi opptatt av å vise alle vårt engasjement, slik at alle som kommer til oss føler seg i sentrum for vår oppmerksomhet.

 

”Det finnes ikke noe tilbud i helsevesenet som kan bidra til å nære selvfølelsen og opplevelsen av personlig verdi på samme måte som en jobb kan” Erik Falkum

 

Helt fra Hernes Institutts stiftelse  i 1954 har visjonen ”Arbeid som helse ” vært grunnpilaren i instituttets virksomhet. Gjennom 60 års drift har instituttet opparbeidet bred erfaring og kunnskap om det å være i arbeid på tross av helseplager.

Vi vet at vet at arbeid har en helsebringende effekt, og at de som utfører noe arbeid blir fortere friske enn de som er 100 % borte fra jobben. Langvarig  fravær fra arbeidshverdagen utgjør i seg selv  en  diagnose, faktorer som økonomi, sosialt nettverk, selvfølelse  –  og  troen på arbeidslivsdeltagelse  påvirkes.  Behandlingstiltakene krever derfor at alle i teamet rundt pasienten har en arbeidsrelasjonell tenkning. Samtidighet i tiltak for å bedre pasientens fysiske  forutsetninger og for å påvirke krav i arbeidslivet er vesentlig for en vellykket prosess. Hernes Institutt har på bakgrunn av denne tenkning og behandlingsmodell opparbeidet  seg  status  som ressurssenter innen vårt fagfelt.idere. De fysiske plagene er i hovedsak relatert til muskel- skjelettapparatet.

 

Instituttet er en ideell privat stiftelse og tilbudet er landsdekkende. Staten finansierer en pasients opphold gjennom avtaler med helseregion Sør-Øst RHF. Vi har individuelle tilbud, derfor legger vi opp varighet på behandlingsoppholdene etter hver enkelt pasient sitt behov. I gjennomsnitt varer rehabiliteringen i ca 6 uker. Det er lagt opp til at pasientene bor på institusjonen gjennom hele perioden, og både bygningsmasse og uteområder tilfredstiller de strengeste kravene til universell utforming og funksjonseffektive løsninger.

 

 

Translate »