Brukerutvalget på HI

Vi ønsker oss dine tilbakemeldinger!
For at brukerutvalget skal gjøre en best mulig jobb er de avhengige av at pasienter og andre gir innspill til rådets arbeid. Har du noe du ønsker å formidle? Noe vi kunne gjort bedre eller endret på?

Gi oss din tilbakemelding ved å sende en e-post til brukerutvalg@hernesinstitutt.no. 

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt av leder for brukerutvalget, ledelsen eller ansatte ved Hernes Institutt har ikke tilgang til å lese e-post som kommer inn på denne adressen. Det er ikke nødvendig å oppgi personopplysninger.

Mandat
Brukerutvalget ved stiftelsen Hernes Institutt er et organ for samarbeid mellom pasienter, administrasjon og styret. Brukerutvalget skal bidra til å sikre kvalitet i tilbud og tjenester ved Instituttet gjennom å delta direkte eller indirekte i institusjonens planprosesser. Dette sikres gjennom:

  • Å være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i relevante saker
  • Å ta initiativ til å fremme saker av betydning for pasienter og pårørende
  • Å være aktiv bidragsyter i planer og større utredninger
  • Forpliktende deltakelse i rådet.

Sammensetning
Brukerutvalget oppnevnes av styret og består av inntil 5 medlemmer. 2 medlemmer skal ha vært pasienter ved instituttet, étt medlem kan oppnevnes fra brukerorganisasjon eller annen ekstern aktør, eks Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO). Direktøren deltar i møtene og har sekretariatsfunksjon.

Brukerutvalget møtes fire ganger pr år.

Translate »