Viktig informasjon for den som skal henvise

NB: Dette er informasjon som det er viktig at leger og andre som skal henvise til Hernes Institutt setter seg inn i.

Hernes Institutt (HI) tar i mot pasienter fra hele landet, og det er fastlegen, sykehus/ spesialist som skal henvise pasienter til oss. Manuellterapeuter og kiropraktorer kan også henvise. Det er mange som blir anbefalt å søke seg til HI, f.eks av NAV, arbeidsgiver, arbeidskolleger, venner mm. Da er det viktig at du tar dette opp med fastlegen din som kan gjøre selve henvisningen.

Her følger en kort informasjonsvideo:

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes elektronisk via Norsk Helsenett til regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. 

eller henvisning til rehabilitering – Sunnaas sykehus HF Søk i det nasjonale adresseregisteret og skriv “RKE”. Da finner du RKE. Henvisningsskjema er ikke nødvendig, men henvisningen skal inneholde alle punktene i “Sjekkliste for henvisning” under.

Link til adresseregisteret 

Dersom det ikke er mulig å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes via Digipost til adressen regional.koordinerende.enhet#V12C

eller på papir til:

Regional koordinerende enhet (RKE)
v/Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

 

Sjekkliste for henvisning:

 1. ​​Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  – Hvilken effekt hadde tiltakene?
  – Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  – Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste opphold vedlegges.

Se gjerne filmen som viser henvisinger til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, du finner den på denne siden, øverst til høyre.

Her er link til filmen med engelsk tekst:

Informasjonsfilm om henvisning til rehabilitering med engelsk tekst – YouTube

Les mer om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten på nettsiden til RKE.

 

Hvis du har spørsmål om søknad/ henvisning til HI kan du selvfølgelig ringe oss på tlf: 62 42 24 00. Det er avdelingsoverlegen eller en av de andre legene våre som svarer på spørsmål fra henvisende instanser.

Dersom du bor i en annen helseregion enn Helse Sør – Øst kan du klikke deg inn å se hvordan henvisningen gjøres i din helseregion:

 

Translate »