Riksrevisjonen: mange får ikke rehabiliteringen de har behov for

15.februar 2024 presenterte Riksrevisjonen en undersøkelse av arbeidet med rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene Lenke til rapporten ligger nederst i denne artikkelen, og er en tydelig kritikk av dette helsetilbudet, med fire hovedkonklusjoner:

  • Mange pasienter får ikke de rehabiliteringstjenestene de har behov for.
  • Samhandlingen i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten fungerer ikke godt nok.
  • Svakhetene i rehabiliteringstjenestene får store konsekvenser for pasientenes helse, arbeidsevne, familieliv og fritid.
  • Styringen av tjenestene er mangelfull på alle områder.

MÅ FØLGES OPP

Direktør Ole Jo Kristoffersen sier kritikken fra Riksrevisjonen er omfattende. Han forventer at helseminister Ingvild Kjerkol sørger for at Helse Sør Øst nå følger opp kritikken i arbeidet med både planlegging og gjennomføring av framtidige anbudskonkurranser. Han mener det må være et minstemål at dagens rehabiliteringstjenester videreføres i et volum som i alle fall sørger for at dagens kapasitet utnyttes. I dag har Hernes Institutt ledig kapasitet som ikke utnyttes gjennom den gjeldende rammeavtalen med Helse Sør Øst.

STOPPSIGNAL

Riksrevisjonens undersøkelse og rapport er også et kraftig stoppsignal til de regionale helseforetakene om å overføre kompetansekrevende rehabiliteringstjenester til kommunene, mener Ole Jo Kristoffersen. -En slik overføring vil rett og slett være å spille bingo med helsetjenester for stor pasientgrupper, sier han videre.

Rapporten avdekker også at de største bykommunene i landet ikke har kompetanse eller ressurser til å ta i mot flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten.

-Det er bra at rapporten er så ærlig ved å si at ingenting har skjedd siden forrige gang Riksrevisjonen hadde en gjennomgang av rehabiliteringsfeltet i 2012, påpeker direktøren på Hernes Institutt.-En slik åpen og ærlig kommunikasjon gir kanskje et berettiget håp om at det nå kan skje noe som gjør at rehabiliteringsarbeidet trer ut av sykehusskyggen i spesialisthelsetjenesten, avslutter Kristoffersen.

Les Riksrevisjonens rapport her https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2023-2024/rehabilitering-i-helse-og-omsorgstjenestene/

Translate »