-Vi trenger mer samarbeid og samordning!

I april har Hernes Institutt hatt nok et hyggelig møte med statsforvalter i Innlandet og elverumsing Knut Storberget. Han kjenner instituttet godt fra før, og er nå opptatt av hvordan vi gjennom brede samarbeid i samfunnet kan få flest mulig med i arbeidslivet og bort fra ulike former for utenforskap.

EN STOR UTFORDRING

På møtet understreket Knut Storberget at både Norge og resten av Europa har store utfordringer knyttet til at vi framover har for få hender i arbeid til håndteringen av alle oppgaver et samfunn har.

Dette en en utfordring som blir stadig større, og derfor blir det stadig viktigere at vi har flere tiltak og ressurser som kan føre til økt yrkesdeltakelse i åra framover.

-Statsforvaltere har en viktig kontrollfunksjon i samfunnet, men vi må også legge vekt på at vi skal være talspersoner og pådrivere for en god lokal samfunnsutvikling også, sier Knut Storberget. Da er best mulig samarbeid viktig.

TO VIKTIGE SAMARBEIDSOMRÅDER

Statsforvalteren i Innlandet mener det er spesielt på to områder at alle parter kan bidra til mer samarbeid og utvikling rundt arbeidsrettet rehabilitering:

  1. Det er forbedringsmuligheter i samordningen og kontakten mellom store samfunnsaktører som har viktige oppgaver knyttet til folk i arbeidsmarkedet og ved sykdom og sykemeldinger. Aktører som Helse Sør-Øst, de regionale helseforetakene, NAV og kommunene må søke et best mulig samarbeid av hensyn til den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver, og Hernes Institutt er også en del av dette.
  2. Alle former for “utenforskap” i arbeidslivet er uheldig, og dette gjelder spesielt for det vi omtaler som “ungt utenforskap”. Det er mange ulike grunner til at slikt utenforskap finnes, og i vår region handler det blant annet om lavt utdanningsnivå og få muligheter til å skifte arbeid for mange. I flere tilfeller handler dette også om “arv og miljø”, og mangel på gode og inspirerende erfaringer fra skole, utdanning og arbeidsliv. På dette området kan vi med ulike tilbud og ulik oppfølging bidra til at flere får både videreutdanning og kommer seg tilbake i arbeid etter en lengre periode som sykemeldte.

VI ER MED!

Hernes Institutt er helt klare på at alle disse utfordringene og mulighetene er veldig aktuelle for Hernes Institutt. -Vi har et behandlingsopplegg som i stor grad svarer på de utfordringene statsforvalteren tok opp i vårt møte, sier direktør Ole Jo Kristoffersen.

Direktør Ole Jo Kristoffersen mener Hernes Institutt er og blir en viktig institusjon for god samfunnsutvikling framover.

Han sier også at instituttet har et stort ønske om flere og sterkere samarbeid på dette helsefeltet. Blant annet kan Hernes Institutt være en ressurs inn i et Velferdsforum Innlandet, som er statsforvalterens ide og eget forum for mer samarbeid rundt blant annet arbeidsrettete rehabilitering.

-Vi er glade for Knut Storberget sitt engasjement rundt dette, og vi skal helt klart være med og stille opp i nye initiativ for at vi skal få til enda mer rundt et inkluderende arbeidsliv i åra framover, avslutter Ole Jo Kristoffersen.

Translate »