Arbeid er livskvalitet

Vi som bor i Innlandet lever i ei tid hvor nærmere 45.000 kvinner og menn mellom 20 og 66 år i fylket står utenfor arbeidslivet av ulike grunner, og der ungt utenforskap gir grunn til økende bekymring.

  • Debattinnlegg, direktør Ole Jo Kristoffersen, Hernes Institutt
Ole Jo Kristoffersen

Dette er et enormt tap av arbeidskraft i vår del av landet. Det er også et stort tap av livskvalitet for de som rammes. I et avisinnlegg 5.oktober 2023 skriver direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet at vi må få flere inn i arbeidslivet. For vår del handler det om at mange også må tilbake til arbeidslivet.  

Verdien av arbeidsrettet rehabilitering

Utenforskapet fører til dårlig økonomi, ensomhet og mangel på mestring for tusenvis av folk i sin beste alder. Ved Hernes Institutt i Elverum har vi hjulpet folk tilbake til arbeidslivet etter langvarig sjukmelding siden 1954. Vi mener at vårt oppdrag innenfor arbeidsrettet rehabilitering blir stadig viktigere. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten og samfunnets “verktøykasse” for å hindre at mange unge og eldre i yrkesaktiv alder faller varig utenfor arbeidslivet etter sykemelding. 

Vår erfaring er at det som ofte handlet om utslitte kropper og kroppsarbeidere på femtitallet, nå handler om både kroppen og hodet i en sammenheng. I et endret og mer hektisk arbeidsliv sykemeldes flere av sammensatte grunner. Lett synlige fysiske plager er knyttet til psykosomatiske plager og følelsen av mangel på mestring og livskvalitet. Våre gode behandlingsresultater blir anerkjent fra alle hold, samtidig som vi opplever at våre økonomiske rammer blir stadig trangere og vanskeligere. 

Vi trenger mer på dette helseområdet

Det er Helse Sør Øst RHF som er oppdragsgiver for vårt arbeid ved Hernes Institutt. Når sjukehusene må spare penger og nye satsinger skal prioriteres, frykter vi at vi som leverer arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten blir en framtidig salderingspost i stadig økende grad. Det hjelper ikke med gode ord og flotte politiske målsettinger, hvis det ikke samtidig satses mer på dette helseområdet i både Innlandet og resten av landet. 

Vi løser selvsagt ikke utfordringene med ungt utenforskap og annet utenforskap med Hernes Institutt alene, men vi er en del av en viktig helhet for å demme opp for en utvikling som bør bekymre oss alle. Kanskje handler dette om at politikere og andre tenker for smalt og ensidig om arbeidsrettet rehabilitering. Det er et stort paradoks at utgiftene til slik rehabilitering belaster helse- og omsorgsbudsjettene, mens gevinstene av det vi driver med kommer helt andre steder. Gevinstene er mindre utbetalinger gjennom NAV, mer livskvalitet for den enkelte og bedre arbeidsflyt hos offentlige og private arbeidsgivere.  

Hernes Institutt kan levere mer av det som virker

NAV-direktøren skriver i sitt innlegg at vi må få med flere i arbeidslivet, dersom vi skal sikre bedriftenes behov for arbeidskraft og sikre velferdsstaten. Vi på Hernes Institutt i Elverum er fullstendig enig. Vi er klare til mer samarbeid og forsterket innsats med vårt bidrag innenfor arbeidsrettet rehabilitering. Vi er klare til å levere mer av det som virker! 

Translate »