Master i folkehelsevitenskap – Kristin Haugen

Hva kjennetegner de som er tilbake i jobb ett år etter deltagelse på arbeidsplassbesøk ved arbeidsrettet rehabilitering hos Hernes Institutt

Kristin Haugen, ergoterapeut på Hernes institutt. Studie: Master i folkehelsevitenskap, Høgskolen i Hedmark.

Bakgrunn: Dette er et masterprosjekt til ergoterapeut ansatt ved Hernes Institutt og som nå er student ved Høgskolen i Hedmark. Her er det ønskelig å øke kunnskapen om pasienter i arbeidsrettet rehabilitering som får arbeidsplassbesøk og arbeidslivsdeltagelse.

Hensikt: Studien har til hensikt å se på hva som kjennetegner de som er tilbake i jobb ett år etter oppfølging på arbeidsplassen til deltageren i studien. Den teoretiske rammeverket for studien vil være Job demand-controll (JDC) og Fear-avoidance beliefs (FAB). JDC viser forbindelsen mellom helse og organisatoriske, og sosiale arbeidsforhold (Ibrahim & Ohtsuka, 2012; R. Karasek, 1979; Torp, 2005) med fokus på arbeidsrelatert stress, sammenhengen mellom arbeid og helse, og faktorer i arbeidsmiljøet (R. Karasek, 1979; R. Karasek & T. Theorell, 1990). FAB beskrive teorien om frykt og unngåelsesadferd. Menneskets funksjonsevne kan påvirke smerteadferden gjennom frykt- og unngåelsesadferd (M. E. Geisser & al., 2003). Forskningsspørsmålet for studien vil være «Hva kjennetegner de som er tilbake i jobb ett år etter deltagelse på arbeidsplassbesøk ved arbeidsrettet rehabilitering hos Hernes Institutt». Følgende sub forskningsspørsmål undersøkes: Gir endring i smerte-relatert frykt føre til tilbakekomst i jobb?, vil reduksjon av opplevd arbeidskrav og belastning samt økt opplevelse av kontroll i jobb føre til tilbakekomst i jobb? Vil støtte i troen på å muligheten til å vende tilbake i jobb før til tilbakekomst i jobb? og vil høy jobbtrivsel føre til at tilbakekomst i jobb?

Metode: Dette er en kvantitativ longitudinell studie. Datamaterialet ble smalet inn ved prosjektet «Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb?   – En skreddersydd samtidighet i praksis» (Haugen, et al., 2012), datainnsamlingen ble gjennomført 2010-2012.

Status: Prosjektet forventes å være ferdig våren 2016. Oppstart av analyse av materialet vil starte november 2015.

Translate »