Veien tilbake til arbeid

Therese Otterlei, fysioterapeut Hernes Institutt. Studie: Master i folkehelsevitenskap, Høgskolen i Hedmark.

Bakgrunn: Prosjektet er et samarbeid med Hernes Institutt (H.I.) ut i fra et behov om mer kunnskap rundt arbeidsrettet rehabilitering og hvem som kommer tilbake til arbeidslivet.

Hensikt: Formålet med prosjektet er å finne ut mer om pasienters opplevelser og erfaringer under og etter et opphold ved H.I.. Tidligere pasienter som er tilbake i arbeidslivet innehar en spesiell kompetanse som vil være nyttig for fagmiljøet å få bedre innsikt i. Økt kunnskap rundt tilbakeføringen til arbeidslivet for langtidssykemeldte har stor betydning for enkelt individer og deres livskvalitet samt at det er av samfunnsmessig betydning.

Metode: En kvalitativ studie av pasienters erfaringer 3 år etter et arbeidsrettet rehabiliteringsopphold. Metoden er valgt ut ifra at den skal gi innsikt og kunnskap i tidligere pasienters erfaringer, opplevelser, tanker, motiver og holdninger rundt prosessen tilbake til arbeidslivet.

Utvalget er strategisk og de 9 informantene er rekruttert fra pasientlistene til H.I. fra 2010. Datainnsamlingen gjøres gjennom semistrukturert intervju og analysen har som mål å finne essenser eller vesentlige kjennetegner ved tilbakeføringsprosessen til arbeidslivet.

Forskningsspørsmål som ønskes besvart er hva er det som gjør at noen i denne gruppen klarer å nyttiggjøre seg en rehabiliteringsprosess, hvilke egenskaper er det disse individene har, hva er det i omgivelsene deres som virker positivt inn på tilbakeføring til arbeid, og hva er avgjørende for at den langtidssykemeldte kommer tilbake i arbeidslivet?

Status: Prosjektet startet i november 2013, intervjuene ble gjennomført i perioden november 2013 til januar 2014. Oppgaven ble levert til sommeren 2014.

Les den ferdige rapporten fra studiet HER

Translate »