Tilværelsen uten arbeid

Linda Røset, fysioterapeut på Hernes Institutt. Studie: Master i Folkehelsevitenskap Høgskolen i Hedmark

Bakgrunn: I samarbeid med Hernes Institutt (HI) få mer kunnskap om  tidligere pasienters videre prosess mot arbeidslivet  tre år etter opphold.

Hensikt: Hensikten med prosjektet er å belyse opplevelser og erfaringer hos  tidligere pasienter, som ikke er tilbake i arbeidslivet, etter et arbeidsrettet rehabiliteringsopphold ved HI. Dette kan gi nyttig informasjon om hvilke barrierer pasientene opplever å møte i prosessen for å komme tilbake til arbeidslivet. Det vil også være nyttig informasjon for HI for å skjønne mer om hvordan de som, til tross for tiltak med arbeidsdeltagelse som mål, opplever en fortsatt tilværelse uten arbeid.

Metode: Dette er en kvalitativ studie av pasienters erfaringer tre år etter et arbeidsrettet rehabiliteringsopphold. Metoden er valgt for å få tilgang til dyp, beskrivende kunnskap om hvordan den langvarige og komplekse rehabiliterings – og uføretrygdprosess faktisk oppleves.

Utvalget er strategisk, og de ni informantene er rekruttert ut ifra pasientliste ved Hernes Institutt fra 2010.

Datainnsamling gjøres gjennom semistrukturert intervju. Analysen har som mål å utvikle kunnskap om informantens erfaringer og livsverden i tilværelsen uten arbeid. Forskningsspørsmålene som søkes besvart er hva pasienten selv tror ar vært avgjørende for at de ikke er tilbake i arbeid og hvordan det oppleves å være utenfor arbeidslivet når det er så klare mål om inkluderende arbeidsliv og «flere i arbeid ,færre på trygd»

Status: Prosjektet startet i november 2013, innsamling av data ble gjort i november 2013 – januar 2014.  Oppgaven ble levert til sommeren 2014.

Les den ferdige rapporten HER

Translate »