Fortsatt på plass i faglig frontlinje

2016 var preget av høy aktivitet både i kjernevirksomheten og støtteaktivitetene hos Hernes Institutt. Det er takket være dedikerte ansatte med høy kompetanse og stort engasjement.

Avtalene med Helse Sør Øst RHF legger beslag på 100 % av kapasiteten til Hernes Institutt, henholdsvis 15107 døgn på spesialiserte rehabiliteringstjenester, og 2423 døgn på Raskere Tilbake.

Faglig utviklingsarbeid
For kontinuerlig kompetanseheving, som både bidrar til faglig utvikling og god merkevarebygging av instituttet, deltar instituttets ansatte gjennom året på kurs og konferanser. 2016 var ikke noe unntak i så henseende. Blant annet så har:

  • 5 ansatte fra HI avsluttet innføringskurs i kognitiv terapi (30 stp) i regi av Norsk kognitiv forening
  • Ergoteratpeut har avsluttet toårig studie (master) i folkehelse
  • To av arbeidsinstruktørene deltok på basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager i regi av Statens arbeidsmiljøinstitutt.
Fagdager med besøk fra Skovly

Instituttets avdelingsoverleger har også deltatt på et utall konferanser innen Hernes Institutts virke og fagområder.

Avdelingsoverlege Hilde med tett program
HI’s veldokumenterte kompetanse er ettertraktet, og det resulterer i forelesninger og innlegg med fokus på arbeidsrettet rehabilitering for andre relaterte institusjoner. For eksempel så har avdelingsoverlege Hilde N. Teige blant annet holdt foredraget «Når målet er arbeid» for Arbeids- og Velferdsdepartementet, samt hatt foredrag og undervisningsopplegg for Høgskolen i Lillehammer, Ullevål UIO, Rikshospitalet, Høgskolen i Buskerud og Vestfold og NAV Hedmark – blant flere.

Temaene for Hildes foredrag og undervisningsopplegg omfatter mange aspekter ved arbeidsretttet rehabilitering, noe som gjenspeiler hennes brennende engasjement for fagområdet. Hun har holdt foredrag og undervist om arbeidsinkludering i et sosialmedisinsk perspektiv, smertepasienter og arbeidsinkludering, trygdemedisin og arbeidsrettet rehabilitering samt legerollen i forhold til arbeidsrettet rehabilitering.

Kompetansespredning
Hernes Institutt har en bevisst strategi for kompetansedeling, både i etterkant av at egne ansatte har vært på kurs eller konferanser – og ved at ansatte fra andre fagmiljøer utenfor instituttet har gjennomført kortere eller lengre hospiteringsperioder på HI, under ledelse av eget fagpersonell. I tillegg har Hernes Institutt hatt et stort antall studenter fra ulike utdanningsinstitusjoner. Blant annet så har:

  • Både fysioterapistudenter, sykepleierstudenter og ergoterapistudenter hatt praksisperioder hos oss.

  • I tillegg har ansatte fra Friskvernklinikken, Hauglandssenteret, Beitostølen, Skogli og Sykehus Innlandet (Div. rehabilitering, Ottestad) gjennomført hospitering i vår behandlingsavdeling.

Hernes Institutt er med i nettverk som vi opplever at myndighetene lytter til når det gjelder utforming av retningslinjer og politikk for arbeid og helse. I mai holdt helse og sosialkomiteen et seminar på Stortinget om arbeidsrettet rehabilitering, der direktør Ole Jo Kristoffersen deltok.

Oppsummering
Kort sagt så kan både styre, ledelse og ansatte konkludere med at 2016 har vært preget av høy faglig aktivitet, noe som vi håper kommer våre pasienter til gode. Motivasjonen og arbeidslysten er på topp, også i 2017, så vi satser på nok et aktivt år for å holde oss i faglig frontlinje.

Translate »