Hernes Institutt i valideringsstudie

Regional kompetansetjeneste rehabilitering (RKR) ble etablert i 2013 på oppdrag fra Helse SørØst. Deres oppgave er å fremme kunnskap og kompetanse til fagpersoner i hele rehabiliteringsfeltet,på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner.

For å lykkes med det, er det viktig med et utstrakt samarbeid med andre kompetansetjenester, forskningsmiljøer, rehabiliteringsavdelinger, institusjoner og fagpersoner. Målet er å innhente kunnskap om god praksis, og dele dette med hele rehabiliteringsfeltet.

Validering av spørreskjema – PROMISE
FoU arbeid (Forskning- og utvilkingsarbeid)på Hernes har sine utfordringer siden vi hverken har en FoU-avdeling eller en ansvarlig FoU-ansatt. Vi er mange som deler på arbeidet med forskning og utviklingsarbeid. Det er derfor både interessant og lærerikt å få små oppdrag fra RKR eller andre institusjoner som jobber med forskning. I fjor fikk vi en forespørsel fra RKR om å delta på et valideringsstudie av et spørreskjema som er under vurdering av Helse Sør- Øst.

Testet på pasienter
PROMIS profilskjema 57 gir en bred kartlegging av typiske utfordringer og symptomer hos rehabiliteringspasienter, og består av totalt 57 spørsmål fordelt på sju ulike funksjon- og symptomområder.Skjemaet baserer seg på selvrapportering og skal derfor fylles ut av pasienten. Dette gir pasienten en tydelig stemme i utredningen og sparer helsepersonell tid.
Bruk av samme måleverktøy i hele Helse Sør-Øst gjør det mulig å sammenligne funksjon og symptomtrykk på tvers av ulike somatiske sykdommer og tilstander. Ved å benytte et internasjonalt måleverktøy kan vi sammenligne hvordan norske rehabiliteringspasienter har det, med tall fra andre land. Bruk av det samme måleverktøyet gjør det også enklere å vurdere nye forskningsresultater, og dermed raskere kunne ta i bruk metoder som har vist seg effektive andre steder. PROMIS – 57 har svært gode metodiske egenskaper, noe
som gjør det mulig å måle pasienters endring over tid. Skjemaet gir tilsvarende mål som mange andre vanlig brukte spørreskjema og kan dermed på sikt erstatte disse og på toppen av det hele så er det gratis å bruke det.

Rapporterer om utbytte av opphold på Hernes Institutt

I midten av januar fikk vi tilbakemelding fra RKR. Vi bidro med 38 pasienter som hadde fylt ut skjema ved innkomst og ved avreise. Pasientene fyller ut spørsmål innen sju ulike tematiske områder, to funksjonsområder (hhv. fysisk og sosial funksjon) og fem symptomområder (smerter, fatigue, angst, depresjon og søvnvansker), som utgjør kjente problemstillinger for personer med alvorlig somatisk sykdom, tilstander eller skade.

På Hernes svarer pasientene at de har utbytte på alle parametre bortsett fra søvn. Vi skiller oss ikke mye fra de andre rehabiliteringsinstutisjonene, men våre pasienter rapporterer bedre funksjon ved innkomst sammenlignet med de andre institusjonene som deltok i valideringsstudiet. Pasientgruppen ved Hernes Institutt  hadde totalt sett større endring til det positive i livskvalitet sammenlignet med de andre som deltok i prosjektet. .

Selv om det er utfordrende å delta på slike studier er det morsomt å få se resultatene av datainnsamlingen i ettertid. Vi har diskutert bruken av spørreskjema på pasientgruppen vår i behandlingsavdelingen og ser utfordringer knyttet til dette. Vi er innstilte på å bidra dersom helsemyndighetene ønsker slike undersøkelse for å kunne kartlegge pasientgruppene og evaluere de ulike tiltakene.

Translate »