Norge trenger mer rehabilitering!

Sykdom, sykemelding og langt fravær fra arbeidslivet reduserer livskvalitet og livsmestring for titusenvis av mennesker i Norge. Hva gjør vi nå, for å hjelpe flere når slike kriser oppstår? Dette var bakteppet for fagdagen som blant annet Hernes Institutt inviterte til i Elverum 13.juni 2024.

Direktør Ole Jo Kristoffersen på Hernes Institutt i enn pausesamtale med Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H)

Et ansvar for mange

Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H) er medlem i Helse- og omsorgskomiteen. Han mener temaet utenforskap og arbeidsrettet rehabilitering er en utfordring for både enkeltmennesker og samfunnet som får for lite oppmerksomhet.

– Om lag 600.000 mennesker i arbeidsfør alder står helt utenfor arbeidslivet i Norge. Mange av dem får ikke den hjelpen de trenger for å komme tilbake til arbeidslivet, sa Svardal Bøe i sin innledning til forsamlingen på fagdagen.

Han mener at samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenenesten ikke virker godt nok i dag, og at det må satses enda mer på både forebygging og rehabilitering, fordi det er viktig for enkeltmennesker og hele samfunnet.

Riksrevisjonen med tøff kritikk

-Riksrevisjonen leverte en tøff rapport om arbeidet med arbeidsrettet rehabilitering i vår. I den rapporten slås fast at det skjer for lite utviklingsarbeid og samhandling, og dette signalet krever at vi nå gjør noe, understreket Svardal Bøe.

-Konklusjonen fra Riksrevisjonen er alvorlig. Den viser at det blir en stor psykisk belastning for mange at de ikke får den hjelpen med rehabilitering som de trenger.

-Vi må ta Riksrevisjonens rapport på alvor, og jobbe politisk for å løse utfordringene som er avdekket rundt arbeidsrettet rehabilitering, sier Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H)

Erlend Svardal Bøe mener også at det er for lite politisk påtrykk på forbedringer på arbeidsrettet rehabilitering, etter at Riksrevisjonen kom med sin tydelige kritikk.

-Det er bra at regjeringen vil vektlegge rehabilitering Nasjonal helse- og samhandlingsplan, som Stortinget behandlet mai. Samtidig mener jeg at denne vektleggingen ikke er synlig i noen konkret satsing, og da svarer regjeringen ikke ut utfordringene fra Riksrevisjonen, sa Svardal Bøe til en fulltegnet fagdag i Terningen Arena i Elverum.

Her kan du lese mer om riksrevisjonens rapport: https://hernes-institutt.no/riksrevisjonen-mange-far-ikke-rehabiliteringen-de-har-behov-for/

Her kan du lese en aktuell pasienthistorie fra Hernes Institutt:https://hernes-institutt.no/en-grunnleggende-livsforandring/

En reform for rehabiliteringen

Det er klare helsepolitiske og faglige ambisjoner om at det skal bygges opp mer kompetanse på rehabilitering i kommunene. Samtidig er virkeligheten slik at seks av sju kommuner oppgir at de mangler kompetanse på dette fagfeltet.

Om lag 40% av kommunene mener at ansvarsforholdet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er uklar. Det gjør at pasienter kan falle mellom to stoler i letingen etter best mulig behandling. Det gjør at mange oppfatter at de ikke får et godt nok tilbud når de trenger hjelp på veien tilbake til arbeidslivet og bedringer av egen livsmestring.

-Vi trenger en reform som sørger for bedre samarbeid og fordeling av ansvar rundt arbeidsrettet rehabilitering, sa Svardal Bøe til forsamlingen av fagfolk og helsearbeidere.

Mangfold og samarbeid

Stortingspolitikeren i Helse- og omsorgskomiteen mener vi må se mer mangfold og samarbeid i utviklingen av både forebyggingsarbeid, habilitering og rehabilitering.

-Det er viktig med gode kommunale tilbud og korttidstilbud. Samtidig må det tilrettelegges for andre tilbud og et døgnbehandlingstilbud som vi ser virker innenfor både offentlige, private og ideelle institusjoner, sa Svardal Bøe på fagdagen i Elverum.

Han vektla betydningen av et sterkt offentlig helsetilbud, samtidig som andre tilbydere må bidra for å sikre tilstrekkelig faglig kapasitet for alle som trenger hjelp gjennom blant annet arbeidsrettet rehabilitering.

-Jeg mener at det aller viktigste må være hva som er best for pasienten og veien tilbake til arbeidslivet. Derfor trenger vi nå en faglig gjennomgang av hele rehabliteringstilbudet, slik at dette kan legge grunnlaget for hva vi gjør med helsepolitikken og rehabiliteringstilbudet framover, avsluttet Svardal Bøe.

Alt tyder på at rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten blir stadig viktigere, fordi flere vil trenge et tilrettelagt behandlingsløp for å komme inn i arbeidslivet, eller tilbake til arbeidslivet etter langvarig sykefravær.

Inspirasjon

Direktør Ole Jo Kristoffersen er veldig fornøyd med at Hernes Institutt får til en slik fagdag sammen med medarrangørene NAV, TEPAS, HelseINN, Høgskolen Innlandet og advokatfirmaet Ness Lundin.

Fra arbeidstrening på Hernes Institutt.

-Vi har veldig gode resultater i vårt tilbud på Hernes Institutt, samtidig som denne fagdagen får fram hva slags utfordringer vi har for framtidas tilbud innenfor arbeidsrettet rehabilitering, sier Ole Jo Kristoffersen.

-Dette er en dag for mye helsepolitikk og helsefag, og så skal vi på Hernes Institutt bruke dette best mulig i vårt arbeid for folk som trenger helsehjelp på veien til bedre livsmestring og flere år i arbeidslivet!

Her kan du lese mer om visjon og verdigrunnlag på Hernes Institutt: https://hernes-institutt.no/var-visjon-og-vart-verdigrunnlag/

Translate »