Skal være pådriver og strategisk bidragsyter 

Ledergruppa hos Hernes Institutt har nylig hatt besøk av advokat Geir Lippestad. – Vi håper at et samarbeid med Lippestad vil gi oss nyttige innspill og inspirasjon i fremtidige strategiske prosesser, sier direktør Ole Jo Kristoffersen.

Kontakten med Lippestad ble opprettet i november i fjor, da personalsjef Per Inge Engstad deltok på Helseklyngas samling i Oslo. Gjennom foredraget som Lippestad hadde om ideelle stiftelser og deres plass i det norske helsevesenet, med spesielt fokus på styret som ressurs i strategisk ledelse, skjønte Engstad at han måtte ta grep. – Det var inspirerende, konkret og helt klart noe Hernes institutt ville ha stor nytte av. Jeg var nødt til å ta tankene mine med meg til instituttet og drøfte muligheten for et samarbeid, sier han. Og samarbeid har det nå blitt.

Fra venstre: Teamleder Tonje Johnsen, P.A og kommunikasjonsrådgiver (Advokat Lippetad) Kristiane Gjerstadberget, direktør Ole Jo Kristoffersen, advokat Geir Lippestad, økonomi og administrasjonssjef Svein Salen, personalsjef Per Inge Engstad, teamleder Therese Otterlei, styreleder Svein Inge Sunde og overlege Hilde N Teige.

Arbeid er godt for helse og helhet
Et av Advokatfirmaet Lippestad’s fokusområder er akkurat å bistå ideelle organisasjoner i styrearbeid. De fleste som har fulgt hans spor i media, vet at han er spesielt opptatt av de som faller utenfor. Derfor er arbeidslivsperspektivet til Hernes Institutt så viktig:

– Her på Hernes Institutt finnes det enormt med fagkunnskap som hele Norge bør få vite noe om, sier han i møtet med ledergruppa. – At deltagelse i arbeidslivet er med på å gi mennesker både livskvalitet og bidra til inkludering, er det vel ingen tvil om. En ideell institusjon som dette har store muligheter til å tydeliggjøre sin kompetanse i en strategisk sammenheng, og samtidig påvirke utviklingen av fagfeltet gjennom å koble seg på viktige diskusjoner i samfunnsdebatten. Og i gode tider bør man gripe sjansen til å se på perspektiver for utvikling, legger han til. – Hva er mulighetsrommet?

Visjon som gir rom for vekst
Selv om Hernes Institutt er en helsesinstitusjon, står instituttets visjon Arbeid som helse, fjellstøtt i de interne prosessene, holdningene og arbeidsrutinene. Nå når arbeidsdeltagelse skal være et viktig mål for all virksomhet i helsevesenet gir dette store muligheter for Hernes Institutt som har hatt dette som fokus i over 60 år.

– Vår rettesnor på Hernes Institutt at det å være i arbeid eller ha tilknytning til arbeidslivet øker sjansen for at helseplager blir mindre, sier direktør Kristoffersen. – Av den grunn arbeider vi alltid hardt for at folk kan kunne få beholde arbeidet til tross for slike utfordringer, fordi da er sjansen større for at de avtar, forklarer han.

– Det er viktig at vi både internt på Hernes Institutt og våre samarbeidspartnere ser på det vi gjør som et stort og viktig samfunnsoppdrag, fortsetter Kristoffersen. – Vi er klar over at både samfunns- og arbeidsliv vil forandre seg, og at det vil gjøre noe med ressurssituasjonen innad i fagfeltet vårt – og dermed også for Hernes Institutt. Derfor er det betryggende og inspirerende at vi nå får bistand til å løfte blikket og se på muligheter for vekst og utvikling, sier han.

– Vi gleder oss spesielt til å bli utfordret på hva vi kan bruke mangfoldet i vår fagkunnskap til, konkretisere disse nye tankene og legge planer for hvordan vi skal sette de ut i livet. Vi ønsker å bidra til utvikling av fagfeltet, være med i debatten og ta samfunnsansvar, avslutter han.

Styreleder Svein Inge Sunde ser også frem til en spennende tid i styrerommet: – Vi må tenke ledende tanker, sier han . – Lippestad’s visjoner om hvordan han tenker seg instituttets handlingsrom og hvilke muligheter som ligger i den menneskelige kapitalen vi har investert i, kan bli en spennende reise. Vi gleder oss til å starte arbeidet!

Translate »