-Et viktig behandlingstilbud for mange

I juni 2024 var Hernes Institutt med som vertskap for en fagdag om arbeidsrettet rehabilitering. Fagdagen ble holdt for en lang rekke institusjoner og virksomheter på rehabiliteringsfeltet på Terningen Arena i Elverum. Avdelingsoverlege Åshild Fatland deltok med et foredrag om behandlingstilbudet ved Hernes Institutt.

Et tilbud mange trenger

-Behandlingstilbudet ved Hernes Institutt er i hovedsak et tilbud for pasienter med langvarige muskel- og skjelettsmerter som hoveddiagnose og lettere psykiske plager som bidiagnose, sa Åshild innledningsvis i sitt foredrag.

Avdelingsoverlege Åshild Fatland ved Hernes Institutt holdt institusjonens foredrag på en fagdag om arbeidsrettet rehabilitering på Terningen Arena i Elverum i juni.

Hun la også vekt på at mange som kommer til instituttet er kroppsarbeidere med lite formell utdanning og mye erfaring fra praktiske yrker.

Fatland understreket at pasientene som kommer til behandling har hatt store utfordringer med arbeidsdeltakelse over tid, og at de har behov for et individuelt behandlingsløp der mange ulike tiltak igangsettes samtidig.

-Ofte ser vi at våre pasienter har risiko for å havne varig ute av arbeidslivet fordi de har vært lenge sykemeldt, fortalte Åshild Fatland i foredraget.

-Flere opplever også at de i liten grad fanges opp av andre tiltak mot sykefravær, og de opplever at de har arbeidet i lang tid med belastende oppgaver og lite personlig påvirkning og handlingsrom på sin arbeidshverdag.

-Behandlingen hos oss er derfor tilrettelagt for behovene til hver enkelt, og folk fra alle yrkesgrupper kan søke om plass hos oss, sa Fatland videre.

Hun vektla betydningen av den tverrfaglige innsatsen i både kartlegging og tilrettelegging av fysisk aktivitet og den arbeidsfokuserte kognitive tilnærmingen til hver enkelt pasient.

-Det er også viktig at vi samarbeider med mange ulike aktører innenfor og utenfor vår institusjon i forhold til enkeltpasienter, og at det er en samtidighet i behandlingen.

Les mer fra fagdagen her: https://hernes-institutt.no/norge-trenger-mer-rehabilitering/

Arbeid er helsefremmende

Hernes Institutt baserer sitt behandlingstilbud på et bredt faglig grunnlag, i tillegg til den betydelige erfaringen institusjonen har opparbeidet siden starten i 1954.

Tidligere publisert forskning understreker betydningen av helseeffekten av arbeid, blant annet av Waddel & Burton i en forskningsrapport fra 2006.

I denne rapporten vektlegges den grunnleggende betydningen av arbeid som et helsefremmende tiltak fordi det sikrer økonomisk trygghet, struktur i hverdagen, sosialt fellesskap, aktivitet, god selvfølelse, mening og en identitet for den enkelte av oss.

Helheten er avgjørende

Åshild Fatland er opptatt av at det er helheten i pasientenes liv som er det viktigste, og bruker et biopsykososialt perspektiv i tilnærmingen til pasientenes historier og helseplager, fordi alt henger sammen og påvirker hverandre. Dette samles i en “økologisk modell” der målet alltid er at pasientene skal helt eller delvis tilbake til arbeid.

-Når vi får pasienter inn til behandling går vi alltid inn i hva slags helsetilbud som allerede er gitt eller gis, og vi følger opp med hvilke erfaringer pasienten har fra sitt eget arbeidsliv og sin egen arbeidsplass, sier Åshild.

Denne modellen viser på en enkel måte hvordan helheten i en pasients hverdag blir trukket inn når en kartlegging skjer og et behandlingsløp skal planlegges og igangsettes ved Hernes Institutt.

I behandlingsopplegget på Hernes Institutt blir det også satt i gang behandling som handler om pasientens fysiske, kognitive, emosjonelle og sosiale situasjon.

Tidlig i behandlingsløpet blir det også ofte opprettet kontakt med NAV, med tanke på kunnskap og oppfølging som er nødvendig ved returen til arbeidslivet.

Les om Ronny Henriksen og hans erfaringer fra Hernes Institutt her: https://hernes-institutt.no/en-grunnleggende-livsforandring/

Forløpet

Det er fastlegen som har mest kontakt med den sykemeldte og vedkommende sine helseplager. Dermed er det også fastlegen som vurderer om Hernes Institutt er riktig behandlingsform for den enkelte, og som derfor også kommer med de fleste henvisningene av pasienter til instituttet.

I dag er det om lag halvparten av hvert kjønn i pasientgruppen ved Hernes Institutt, med en gjennomsnittsalder på 47 år.

-Samtidig opplever vi at vi stadig får inn flere yngre pasienter, understreket Fatland i foredraget. -Nå er 8,2% av pasientene våre under 30 år, og 10% av pasientene er ikke født i Norge. Pasientene har et langt sykefravær bak seg når de kommer til Hernes, med et snitt på 14,3 måneder.

Behandlingsavdelingen

Det er stort lag av fire leger, helsesekretærer, attføringskonsulenter, arbeidsinstruktører, ergoterapeuter, fysioterapeuter, idrettspedagoger og en egen ungdomskoordinator som tar imot pasientene når de kommer til Hernes Institutt.

I tillegg er det ansatte i verksteder, driftsavdeling, administrasjon og kjøkken som kommer tett på pasientene i hverdagen, fordi oppholdet går over flere uker.

-Pasientene har helt ulike behov for tilrettelagt arbeidstrening. Vi spiller på mulighetene i hele institusjonen vår når vi tilrettelegger for trening til den enkelte pasient som skal tilbake til eller prøve seg ut i arbeidslivet, sa Åshild Fatland til tilhørerne på fagdagen.

Fra tilrettelagt fysisk aktivitet på Hernes Institutt, her tilrettelagt av fysioterapeut Øystein Vårhus Klareng.

Gode resultater i behandlingen

Nesten halvparten av pasientene som kommer til behandling ved Hernes Institutt blir helt friskmeldte.

Om lag 40% går tilbake til samme arbeidsgiver og samme arbeidsoppgaver som de hadde før behandlingsoppholdet.

-Vi ser også at om lag 10% av pasientene går tilbake til sin gamle arbeidsgiver, men at de får nye arbeidsoppgaver, fortalte Fatland. Hun sa videre at om lag 10% går til en ny arbeidsgiver, mens om lag 20% av pasientene går til tiltak i regi av NAV eller andre.

-I tillegg ender om lag 20% av pasientene opp med et løp der de søker varig uføretrygd, avsluttet Åshild Fatland. Disse pasientene har ofte allerede vært i mange utprøvinger og tiltak før de kommer til Hernes Institutt.

 

Her er to eksempler på pasienter ved Hernes Institutt, som viser effekten av samtidighet i behandlingen:

Voksen mann med utenlandsk opprinnelse og ingen familie i Norge.

Fagbrev som kokk fra hjemlandet, utdannelsen godkjent i 

Ryggplageretter fall for fire år siden, ingen nevrologi.​ Bevegelsesfrykt.

Sa opp jobben under behandlingsoppholdet på Hernes Institutt.

Inn i arbeidspraksis på kjøkkenet ved Hernes Institutt etter dialog med NAV, og nå aktiv arbeidssøker.

Ung mann med langvarige muskel- og skjelettplager, depresjon og tendenser til å ha «gitt litt opp» ved ankomst.

Har fagbrev, og arbeider i tung fysisk jobb med mye statisk arbeid. Ønsker ny jobb.

Dialog og oppfølging med NAV under oppholdet på Hernes Institutt.

Innvilget støtte til førerkort for lastebil. Tar teoriprøven allerede under behandlingsoppholdet.

Translate »