Ny forskning bekrefter verdien av arbeidsrettet rehabilitering

Hernes Institutt har i de senere åra bidratt til et omfattende forskningsarbeid i Rehabnytte prosjektet som har undersøkt verdien av arbeidsrettet rehabilitering. Dette er viktig forskning, fordi den får fram verdien av det tilbudet som finnes ved Hernes Institutt og flere andre institusjoner i Norge.

(Se lenke til forskningsartikkelen og Rehabnytte prosjektet nederst i saken.)

Gode erfaringer er ikke nok alene
Seniorforsker Thomas Johansen og idrettspedagog/teamleder Tonje Jossie Johnsen

Det er seniorforsker Thomas Johansen og idrettspedagog/teamleder Tonje Jossie Johnsen på Hernes Institutt som har sørget for bidragene fra Hernes inn i dette forskningsarbeidet, som en av 17 norske institusjoner som har bidratt. -Vi har for lite forskning om hvordan spesialisert rehabilitering virker, forteller Tonje. -Dette er en pasientbehandling som er viktig for hver enkelt, men også for hele samfunnet, fordi det bidrar til at flere langtids sjukemeldte kommer tilbake i arbeid. Tonje understreker at Hernes Institutt har flere tiår med gode erfaringer av sitt behandlingstilbud, men at slike erfaringer og enkelthistorier ikke er godt nok alene. -Det er viktig med systematisk og omfattende forskning, fordi det er dette som over tid bygger anerkjennelse og tillit til vårt arbeid som en del av spesialisthelsetjenesten.

Stort arbeid

Tonje har vært koordinator på dette prosjektet og sørget for datainnsamling fra Hernes Institutt. Vi har samlet inn datamateriale fra spørreundersøkelser blant våre pasienter i perioden 2019 til 2020. Alle svarene er sendt inn digitalt fra hver enkelt pasient ved oppstart og avslutning rehabilitering og etter 3, 6 og 12 måneder etter rehabilitering.

Hernes Institutt virker!

Tonje og Thomas håper både norske helsemyndigheter og mange andre ser på artikkelen, fordi den viser at tilbudet ved Hernes Institutt har en stor verdi for pasientene som kommer til behandling.

-Dette er viktig fordi vi nå kan vise hvordan våre pasienter har økt arbeidsevne etter døgnbehandlingen hos oss, forteller Tonje. -Vår nye forskning bekrefter at pasienter i alle de 17 institusjonene har økt sin arbeidsevne ett år etter at de har gjennomført sin behandling hos oss eller i andre institusjoner, sier hun videre. Hun forteller også at det er en stor bredde i besvarelser inn til dette forskningsarbeidet, så mye av resultatene som foreligger gjelder for mer enn den arbeidsrettede rehabiliteringen som tilbys i Hernes.

Tid til behandling

Vi på Hernes Institutt er opptatt av at tida til å gi en god behandling til hver enkelt pasient også er viktig. Det er sjelden en god ide og bli opphengt i enkle løsninger på komplekse problemer.

-Vi møter hver dag pasienter på Hernes Institutt som har et stort behov for individuell behandling, og mye oppmerksomhet på flere sider av sitt sykdomsbilde og sin livssituasjon. Da må vi også bruke mye tid sammen med pasienten, for å bidra til helsefremmende tiltak og holdninger som gjør at både arbeidsdeltagelsen og livsmestringen forbedres for den enkelte, sier Thomas. -Skal vi lykkes godt med en slik innsats sammen med våre pasienter, er det ganske enkelt viktig at vi også har tid nok med hver enkelt.

Enkeltmennesker

Tonje er opptatt av at det alltid er enkeltmennesker bak statistikkene og forskningen rundt arbeidsrettet rehabilitering. -Jeg møter ofte mennesker som på mange måter har oppgitt seg sjøl etter lang tid med mangel på mestring i arbeidslivet, og det gjør sterkt inntrykk. Tonje forteller om voksne som snakker om at de er uønsket på jobb, og at de ikke får til noen ting lengre. -Da er det viktig at vi har tid til å møte slike erfaringer og selvbilder, og gjennom behandling snu dette til noe som gir hver enkelt tilbake trua på framtida. -Hos oss skal pasienter og enkeltmennesker få hjelp til flere ting samtidig, og de skal snu tankene om at de ikke er gode nok og det er prosesser vi vet tar tid, sier Tonje.

Lønnsomt

Forskningsarbeidet som nå er fullført, kan fortelle noe om samfunnsnytten av behandlingstilbudet. Vi lever i ei tid hvor både politikere og norske helsemyndigheter er presset som følge av mangel på helsepersonell og stadige budsjettutfordringer. Da er det viktig at folk og penger brukes der det virkelig virker for pasientene, og derfor er slike forskningsprosjekt viktige. -Med denne forskningen kan vi bli målt mer kunnskapsbasert enn tidligere, sier Tonje og Thomas på Hernes Institutt. -I dag handler mye om hvor raske vi er i forhold til rapporteringsrutinene rundt pasientene våre, men vi håper at vi nå kan få mer oppmerksomhet på samfunnsnytten og samfunnsverdien av oppholdene som hver enkelt pasient har hos oss.

-Det er ganske enkelt viktig samfunnsøkonomi at så mange sykmeldte kommer tilbake til arbeidslivet etter noen behandlingsuker hos oss, understreker de to. -Vi har så mange gode erfaringen med at det er slik, men nå har vi også solid forskning som viser hvor effektivt det er med døgnbehandlingen vår, avslutter Tonje og Thomas.

Lenke til forskningsartikkelen:

https://www.mdpi.com/2077-0383/12/23/7391/pdf

Lenke til rehabnytte prosjektet:

https://www.diakonhjemmetsykehus.no/nn/avdelinger/nkrr/prosjekter/rehabnytte-spesialisert-rehabilitering-i-private-rehabiliteringsinstitusjoner/

Translate »